คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี


  1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75


  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75


2. เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 2 ปี


  2.1 ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2 ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ


  2.2 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียน หรือ


  2.3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้ หรือ 
            - การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

            - การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 

            - การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ 

            - การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


   2.4 รางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ฉ้นทนา เรืองวงศ์วิทยา(mchant@kku.ac.th) (089-7102651), เนตรนรินทร์ ชนะบัว (natech@kku.ac.th) (089-7102651)   โทร :   Email :


หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ใบคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 1 แผ่น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับ ทุนคอมฯ-ฉบับที่1935
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์)
4

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

          1. ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ                                              ร้อยละ 20

          2. ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหา    ร้อยละ 20

          3. เจตคติต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์                                               ร้อยละ 20

          4. บุคลิกภาพ และความสามารถในการสื่อสาร                                ร้อยละ 20      

          5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                                                        ร้อยละ 20

วิทยาการคอมพิวเตอร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

          1. ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ                                              ร้อยละ 20

          2. ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหา    ร้อยละ 20

          3. เจตคติต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์                                               ร้อยละ 20

          4. บุคลิกภาพ และความสามารถในการสื่อสาร                                ร้อยละ 20      

          5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                                                        ร้อยละ 20