คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี


  1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75


  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75


2. เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 2 ปี


  2.1 ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2 ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ


  2.2 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียน หรือ


  2.3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้ หรือ 
            - การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

            - การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 

            - การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ 

            - การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


   2.4 รางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ฉ้นทนา เรืองวงศ์วิทยา(mchant@kku.ac.th) (089-7102651), เนตรนรินทร์ ชนะบัว (natech@kku.ac.th) (089-7102651)   โทร :   Email :


หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ใบคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 1 แผ่น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับ ทุนคอมฯ-ฉบับที่1935
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์)
4

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

          1. ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ                                              ร้อยละ 20

          2. ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหา    ร้อยละ 20

          3. เจตคติต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์                                               ร้อยละ 20

          4. บุคลิกภาพ และความสามารถในการสื่อสาร                                ร้อยละ 20      

          5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                                                        ร้อยละ 20

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4 (1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (5) นักเทคโนโลยีเว็บ (6) ผู้บริหารโครงการด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (7) นักวิทยาการข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (8) นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจิทัล (9) นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (10) ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล (11) ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (12) ผู้ตรวจสอบระบบดิจิตัล (13) นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง (14) นักออกแบบการสื่อสารระหว่าง คนและอุปกรณ์/ระบบดิจิตัล (15) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีความฉลาด (16) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี  ดิจิตัล (17) เป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น  
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

          1. ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ                                              ร้อยละ 20

          2. ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหา    ร้อยละ 20

          3. เจตคติต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์                                               ร้อยละ 20

          4. บุคลิกภาพ และความสามารถในการสื่อสาร                                ร้อยละ 20      

          5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                                                        ร้อยละ 20

          สามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิสารสนเทศได้ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางด้านการสำรวจพื้นที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาการทำแผนที่ผ่านเวปไซต์ พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพได้มีดังนี้ (1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานจังหวัด กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และองค์การมหาชนอื่นๆ ฯลฯ (2) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล่งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ (3) อาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดทำเวปไซต์ การสำรวจรังวัด ฯลฯ