คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ใบคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 1 แผ่น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับ ทุนคอมฯ-ฉบับที่1935

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ