คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรอง/หลักฐาน เพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP) จากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

โดยส่งเอกสารการสมัครไปยัง
งานบริการการศึกษา ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ทั้งนี้ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับรอบ Portfolio_EN

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ