คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ
  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทย์-คณิต

  2. มีสัญชาติไทย

  3. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  4. เป็นผู้ที่ไม่เคยตกออกจากสถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือ เคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรม หรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  กีฬานักเรียนอาเซียน หรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  2. คุณสมบัติในข้อ 1 ต้องเป็นผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  จนถึงวันสมัคร
  3. ต้องมีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
สุมนา เยาวมาตย์(sumanaya@kku.ac.th) (043-009700 ต่อ 44406)   โทร :   Email :


หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำเนาใบประกาศ/เกียรติบัตรรางวัล ที่ได้รับรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัคร จากการแข่งขันในระดับต่างๆ

โดยส่งเอกสารการสมัครไปยัง
งานบริการการศึกษา ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ทั้งนี้ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับรอบ Portfolio_EN
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมทั่วไป
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2