คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
3) ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง(njeera@kku.ac.th) (042415640)   โทร :   Email :


หมายเหตุ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
25

คุณสมบัติเฉพาะ

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

แนวทางการประกอบอาชีพ        สามารถประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนรับขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนได้
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
25
บัญชีบัณฑิต
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
25 สามารถเป็นเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีบริษัท นักบัญชีรัฐบาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบริษัท เจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ปรึกษาระบบบัญชี ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
25 สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจจัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์