คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
3) ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง(njeera@kku.ac.th) (042415640)   โทร :   Email :


หมายเหตุ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
30