คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วในระบบ Internet ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (5 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถในด้านการทำกิจกรรมในการเรียน โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย)


หมายเหตุ
1.เอกสารการสมัครทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
2.คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กำหนดอีกครั้งหนึ่ง
3.ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
4.หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.เมื่อยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในใบสมัครอีกไม่ได้เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2890/2560 เรื่อง การรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษา รอบที่ 1 แบบ portfolio ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ