คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : หากมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำฉบับสำเนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
คะแนนสอบ GAT/PAT 1/60
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
คะแนนสอบ GAT/PAT 2/60
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
คะแนนสอบ GAT/PAT 1/61
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หากมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำฉบับสำเนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หากมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำฉบับสำเนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ