คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


ค่าสมัคร (บาท)


คุณสมบัติของผู้สมัคร


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ


หมายเหตุ
ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ