คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก ๖.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๖.๒ แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร ๖.๓ การสอบวัดความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ ๖.๔ การสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ เกณฑ์การพิจารณา ค่าน้ำหนัก ๑ แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร โดยพิจารณาจาก ๑.๑ ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ และแสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ๙๐ % ๑.๒ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของแฟ้มสะสมผลงาน ๑๐ % รวม ๑๐๐ % ๒ ต้องผ่านการสอบวัดความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ ๙๐ % ๓ ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ๑๐ % รวม ๑๐๐ %


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
สาขาวิชาการออกแบบ

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 2 นิ้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ไม่ต่ำกว่า 2.80
คะแนนสอบ GAT/PAT 1/60
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ GAT/PAT 2/60
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ