คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


ค่าสมัคร (บาท)


คุณสมบัติของผู้สมัคร


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ


หมายเหตุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก ๖.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๖.๒ แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร ๖.๓ การสอบวัดความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ ๖.๔ การสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ เกณฑ์การพิจารณา ค่าน้ำหนัก ๑ แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร โดยพิจารณาจาก ๑.๑ ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ และแสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ๙๐ % ๑.๒ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของแฟ้มสะสมผลงาน ๑๐ % รวม ๑๐๐ % ๒ ต้องผ่านการสอบวัดความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ ๙๐ % ๓ ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ๑๐ % รวม ๑๐๐ %


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ