คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะ เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม ตามเกณฑ์การคัดเลือก ข้อ ๗ เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การพิจารณา ค่าน้ำหนัก ๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๕ % ๒ แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร ๕๐ % ๒.๑ ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ (๒๐%) ๒.๒ ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ (๒๐%) ๒.๓ หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (๕%) ๒.๔ ความสวยงามและครบถ้วนของแฟ้มสะสมผลงาน (๕%) ๓ การสอบสัมภาษณ์ ๒๐ % ๔ การทดสอบทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม ๒๕ % รวม ๑๐๐ %


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 2 นิ้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ GAT/PAT 1/60
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ GAT/PAT 2/60
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : วิชาภาษาไทย / วิชาสังคม / วิชาภาษาอังกฤษ / วิชาคณิตศาสตร์ / วิชาวิทยาศาสตร์
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ