คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


ค่าสมัคร (บาท)


คุณสมบัติของผู้สมัคร


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ


หมายเหตุ
๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะ เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม ตามเกณฑ์การคัดเลือก ข้อ ๗ เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การพิจารณา ค่าน้ำหนัก ๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๕ % ๒ แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร ๕๐ % ๒.๑ ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ (๒๐%) ๒.๒ ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ (๒๐%) ๒.๓ หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (๕%) ๒.๔ ความสวยงามและครบถ้วนของแฟ้มสะสมผลงาน (๕%) ๓ การสอบสัมภาษณ์ ๒๐ % ๔ การทดสอบทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม ๒๕ % รวม ๑๐๐ %


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ