คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


ค่าสมัคร (บาท)


คุณสมบัติของผู้สมัคร


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ


หมายเหตุ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖๑๖/๒๕๖๑) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ