คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

    1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
    2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
    3. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน   

           ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4   

           ประการ ดังนี้

               1.3.1 มีความเป็นผู้นำ

               1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

               1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

               1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด

               1.4  เป็นผู้มีสัญชาติไทยเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับคุณธรรม 62

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ดูการส่งเอกสารของคณะต่างๆ ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3026/2561


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การประมง แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรนวัตกรรม
(คณะเกษตรศาสตร์)
30 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ศึกษาทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เกษตรศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
5 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
5 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับ ปริญญา "เกษตรศาสตรบัณฑิต"

6.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์เกษตร แผนที่ 1
(คณะเกษตรศาสตร์)
5 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

   3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม  หรือ

   3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน   หรือ

   3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร

4.ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อ "บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1-2 หน้า

5.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต