คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

    1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
    2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
    3. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน   

           ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4   

           ประการ ดังนี้

               1.3.1 มีความเป็นผู้นำ

               1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

               1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

               1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด

               1.4  เป็นผู้มีสัญชาติไทยเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับคุณธรรม 62

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ดูการส่งเอกสารของคณะต่างๆ ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3026/2561


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
นิติศาสตร์ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
นิติศาสตร์ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
0 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
รัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
รัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
0 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
0 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว