คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายสายสามัญ (ม.6) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
6. มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง 
7. หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ใบ รบ.ชั้นประถม) 
8. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
9. มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

 เงื่อนไขอื่นๆ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
  1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
    1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
    1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
    1.3 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
    1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
  2. หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท  (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ ของตนเองและผู้อื่น
  3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์(wiptia@kku.ac.th) (084-6021448), นายอภิดล สมบูรณ์(apidso@kku.ac.th) (089-0088182)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
สำหรับผู้สมัครฯ ในรอบที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3034/2561 ข้อ 1.2 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายสายสามัญ (ม 6)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
นายอภิดล สมบูรณ์/นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทร 043-202561, 043-202407 ต่อ 116 โทรศัพท์มือถือ 089-0088182 หรือ 084-6021448


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : คะแนนเ
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม ทุกดาหาร บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 5 เทอม) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(คณะพยาบาลศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25

1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
2. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์

เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน สถานประกอบการอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง