คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการพิเศษ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า (แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร) และต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่ โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

2. มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ() (092-2799062)


หมายเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ มข.2742/2561 ลงวันที่ 4ต.ค.61 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฯ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เภสัชศาสตรบัณฑิต
(คณะเภสัชศาสตร์)
20 1000 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75

เกณฑ์การคัดเลือก  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้

1. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหนังสือแนะนำตัว (Recommendation)

  1.1  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ โดยผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

1) ผู้สมัครต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ ตามแบบที่กำหนด พร้อม upload ไฟล์ดังกล่าว ลงในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี   

2) หากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำ Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

  1.2  หนังสือแนะนำตัว (Recommendation) จากครูประจำชั้น หรือ ครูแนะแนว หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร  โดย upload หลักฐานลงในระบบรับสมัคร

2. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า (แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร) และต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่ โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

3. มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษา เภสัชกรประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชกรด้านการผลิตและประกันคุณภาพ เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรด้านการตลาดยา เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์) เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม