คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

1.  ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.  มีสัญชาติไทย
3.  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  เป็นผู้ที่ไม่เคยตกออกจากสถาบัน อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
5.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ  ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 83/2561  ลงวันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
คุณอรวรรณ ชินทะนาม / คุณเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์(corawa@kku.ac.th) (043-009700 ต่อ 45661 หรือ 50220)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 83/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าค่ายตามโครงการรับนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อรับสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2861/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
โดยส่งเอกสารการสมัครไปยัง งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00