คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ขวัญฤดี หมอกต้ายซ้าย(ฝ้าย)(Khwamh@kku.ac.th) (043202424)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : toefl500ielts5.0
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่เกิน 10 แผ่น (หน้า-หลัง 20 หน้า)เฉพาะนิเทศาสตร์(ถ้ามี)
คะแนนสอบ SAT
รายละเอียด :
หมายเหตุ : คณิตศาสตร์600


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) ประเภท 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500

๑. สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป หรือ
 • คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ ๖๑ ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ ๑๗๓ ขึ้นไป

๒. เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ

๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม หรือผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในแผนกการท่องเที่ยวสาธารณะ Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour agency representatives, and officers in the public tourism department.
การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) ประเภท 2
(วิทยาลัยนานาชาติ)
5 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

๑. สัมภาษณ์ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

๒.สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๒. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม หรือผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในแผนกการท่องเที่ยวสาธารณะ Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour agency representatives, and officers in the public tourism department.
การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภท 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถานทูต หรือเกี่ยวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคลGraduates can work for public or international organizations such as United Nations (UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources
การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภท 2
(วิทยาลัยนานาชาติ)
5 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถานทูต หรือเกี่ยวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคลGraduates can work for public or international organizations such as United Nations (UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources
นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ประเภท 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500

๑. สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป หรือ
 • คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ ๖๑ ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ ๑๗๓ ขึ้นไป

๒.เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด (ถ้ามี)

๓. เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกาประชาสัมพันธ์ การสร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นกรรมการ Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public relations, advertisement creation, media design, and as directors.
นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ประเภท 2
(วิทยาลัยนานาชาติ)
5 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

๑. สัมภาษณ์ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

๒.สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๒. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกาประชาสัมพันธ์ การสร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นกรรมการ Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public relations, advertisement creation, media design, and as directors.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ประเภท 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500

๑. สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป หรือ
 • คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ ๖๕ ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT ตั้งแต่ ๕๑๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ ๑๙๐ ขึ้นไป

๒. เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนน ขึ้นไป หรือ
 • คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

๓. เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่น ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด ทำงานธนาคาร บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ Graduates can work in many fields such as marketing,marketing analysis, banking, customer service, and in international public and private organizations or companies.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ประเภท 2
(วิทยาลัยนานาชาติ)
5 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

๑. สัมภาษณ์ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

๒.สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๒. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่น ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด ทำงานธนาคาร บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ Graduates can work in many fields such as marketing,marketing analysis, banking, customer service, and in international public and private organizations or companies.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ประเภท 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500

๑. สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป หรือ
 • คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ ๖๕ ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT ตั้งแต่ ๕๑๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ ๑๙๐ ขึ้นไป

๒. เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนน ขึ้นไป หรือ
 • คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

๓. เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Startuppers ผู้ก่อตั้งหรือได้รับการว่าจ้างในช่วงต้นของการลงทุนระหว่างประเทศ คู่ค้าที่มีศักยภาพหรือซื้อกิจการระหว่างประเทศ และที่ปรึกษา Graduates can work as small business owners Startuppers, Founders of or early hires in international ventures, Potential partners or acquires of international ventures, and Consultants
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ประเภท 2
(วิทยาลัยนานาชาติ)
5 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

๑. สัมภาษณ์ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

๒.สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๒. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Startuppers ผู้ก่อตั้งหรือได้รับการว่าจ้างในช่วงต้นของการลงทุนระหว่างประเทศ คู่ค้าที่มีศักยภาพหรือซื้อกิจการระหว่างประเทศ และที่ปรึกษา Graduates can work as small business owners Startuppers, Founders of or early hires in international ventures, Potential partners or acquires of international ventures, and Consultants
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ประเภท 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500

๑. สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป หรือ
 • คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ ๖๕ ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT ตั้งแต่ ๕๑๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ ๑๙๐ ขึ้นไป

๒. เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนน ขึ้นไป หรือ
 • คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

๓. เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

Graduates can work as entrepreneurs, business directors, employees of international organizations involving business, finance, marketing, and management. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินการตลาดและการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ประเภท 2
(วิทยาลัยนานาชาติ)
5 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

๑. สัมภาษณ์ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

๒.สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครแสดงความสนใจ และทักษะความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

๑. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๒. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

Graduates can work as entrepreneurs, business directors, employees of international organizations involving business, finance, marketing, and management. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินการตลาดและการจัดการ