คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเศรษฐศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ
 1. เป็นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90 ของโรงเรียนในชั้นปีเดียวกัน หรือ
 2. เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา......1....ปี/เดือน หรือ
 3. เป็นนักเรียนมีความโดดเด่นด้านวิชาการ เช่น เป็นผู้ผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 1), เป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือมีหลักฐานความโดดเด่นด้านวิชาการอื่นๆ  หรือ
 4. เป็นนักเรียนที่มีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น เช่น มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมโดดเด่น หรือดำเนินโครงการทางด้านธุรกิจหรือเศรษฐกิจโดดเด่น หรือมีหลักฐานความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ หรือ
 5. ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรอบPortfolio

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : แฟ้มผลงานที่ม่ีความโดดเด่น (ขอให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
หนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(คณะเศรษฐศาสตร์)
35 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า...2.5...  หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)

   • เอกสารสำเร็จการศึกษา Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น
   • Transcript จากโรงเรียน
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)

   • ใบรับรองจากโรงเรียน
   • ใบ Predicted Grade
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะเศรษฐศาสตร์)
15 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า...2.5...  หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)

   • เอกสารสำเร็จการศึกษา Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น
   • Transcript จากโรงเรียน
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)

   • ใบรับรองจากโรงเรียน
   • ใบ Predicted Grade

4. มีผลคะแนน TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน IELTS เท่ากับ 5.0 คะแนนหรือผล TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า