คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. มีสัญชาติไทย
  3. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. เป็นผู้ที่ไม่เคยตกออกจากสถาบัน อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขันการประกวดโครงงาน การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย สอวน.) และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
คุณอรวรรรณ ชินทะนาม/คุณเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์(corawa@kku.ac.th) (043-009700 ต่อ 45661 หรือ 50220)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
รายชื่อโรงเรียนนอกเขตพื้นที่ี จำนวน 136 โรงเรียน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2861/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (เฉพาะเนื้อหาไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00