คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. มีสัญชาติไทย
  3. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. เป็นผู้ที่ไม่เคยตกออกจากสถาบัน อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนกับสมาคมหรือสถาบันชาวไร่อ้อยหรือจดทะเบียนกับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือเป็นบุตรของพนักงานประจำในโรงงานน้ำตาลหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการผลิตอ้อย
  2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
คุณอรวรรรณ ชินทะนาม/คุณเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์(corawa@kku.ac.th) (043-009700 ต่อ 45661 หรือ 50220)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2861/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หนังสือรับรองบุตร-ธิดา-หลานเกษตรกร
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เกษตรกรที่ได้จดทะเบียนกับสมาคมหรือสถาบันชาวไร่อ้อยหรือจดทะเบียนกับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือเป็นบุตรของพนักงานประจำในโรงงานน้ำตาลหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการผลิตอ้อย
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00