คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติเฉพาะ
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายสันติ ฤาชา(santilu@kku.ac.th) (0866370050)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 2562

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : การชำระเงินทาง Counter Service จะต้องรอประมาณ 1-2 วัน ระบบจึงจะ Up Date การชำระเงินได้
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
Portfolio สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : 1. ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด ยูโด คาราเต้-โด บริดจ์ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เอแม็ต เปตอง ยิงปืน วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น softball ฟุตซอล ฟุตบอล e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย) 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3. คุณสมบัติในข้อ 1 และข้อ 2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สแกนเป็นไฟล์ PDF รวมข้อมูลใน Port ทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ *หมายเหตุ ส่งเป็นไฟล์ ทาง Online ไม่ต้องส่งเป็นเอกสาร Portfolio ตัวจริง ให้นำมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามีชื่อมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ )


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

อาชีพที่อยู่ในธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ดำเนินการจัดนำเที่ยว เป็นต้น อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว นักวิจัยและนักวิชาการ พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ประกอบการธุรกิจสปา เป็นต้น
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

วิชาเอกการจัดการ   โอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนและหลักการตัดสินใจ ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในองค์กร การจัดระบบการทำงาน ระบบสินค้าคงคลังตลอดจนงานด้านธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนดังนั้น แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้เลือกวิชาเอกการจัดการจึงมีความหลากหลาย  ประกอบด้วย 1. งานสายธุรกิจ  ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจส่วนตัวนักลงทุน  ผู้บริหารองค์กร  พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาองค์การพนักงานขององค์กรเอกชน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการวางระบบงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหานักวิจัยทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ 2. งานในกำกับของรัฐ  เช่น พนักงานองค์กรในกำกับของรัฐในตำแหน่งเช่นเดียวกับพนักงานเอกชน 3. งานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการนักวิจัย อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และการจัดการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ  การศึกษาต่อด้านบริหารอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหรือที่ปรึกษาองค์กรเป็นต้น 4. สายงานพัฒนาชุมชน  เช่น ผู้ช่วยหรือนักพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท้องถิ่น รวมถึงงานสายธุรกิจชุมชน (ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรอิสระ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน 1. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจบริการและการจัดงานเช่น ผู้บริหาร 2. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล 3. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบ เมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง 4. อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาที่พักแรมธุรกิจ อาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง 6. พนักงานในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา เป็นต้น 7. นักวิจัยและนักวิชาการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

วิชาเอกการตลาด  1. องค์กรธุรกิจ เช่น พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ภายใต้การตลาด ได้แก่ ฝ่ายจัดการสินค้าหรือบริการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ฝ่ายขาย ฝ่ายการกระจายสินค้า ฝ่ายวิจัยการตลาด ฝ่ายจัดการตราสินค้า หรือแบรนด์ รวมทั้งฝ่ายการสื่อสารแบรนด์ทั้งสินค้าและองค์กร 2. องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 3. สถาบันการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 4. เจ้าของธุรกิจห้าง ร้าน ตัวแทน หรือนายหน้าทางธุรกิจ รวมถึงเจ้าของเจ้าของสิทธิ์(ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งค้าส่งและค้าปลีก ในลักษณะแบบที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน หรือการทำธุรกิจผ่านสื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

วิชาเอกการเงิน 1. สำหรับองค์กรธุรกิจ นักการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินประจำองค์กรธุรกิจ 2. สำหรับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้แก่องค์กร นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการตลาดในบริษัทค้าหลักทรัพย์ นักการตลาดทางธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารพานิชย์ 3. สำหรับบริษัทที่ปรึกษาการเงินรวมถึงลูกค้าส่วนบุคคล เช่น Financial Adviser วิชาชีพการประกันภัยหรือบริษัทที่ปรึกษาการเงิน เป็นต้น หรือ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับธุรกิจในวิชาชีพการเงิน การประกอบวิชาชีพโดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการทางการเงินขององค์กร รัฐบาล และบุคคล
บัญชีบัณฑิต
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีโดยตรง โดยการสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ตรวจสอบภายในกิจการ ที่ปรึกษาทางด้านระบบบัญชี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ