คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองกิจการนักศึกษา : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 15/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติเฉพาะ
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายสันติ ฤาชา(santilu@kku.ac.th) (0866370050)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 2562

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พลศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
5 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

1. ครู อาจารย์ 2. นักวิชาการศึกษา 3. ผุ้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย 4. ผุู้ฝึกสอนกีฬา 5. ผู้ตัดสินกีฬา 6. ธุรกิจด้านกีฬาและออกกำลังกาย