คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2561 - 16/12/2561


คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติเฉพาะ
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายสันติ ฤาชา(santilu@kku.ac.th) (0866370050)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 2562

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : การชำระเงินทาง Counter Service จะต้องรอประมาณ 1-2 วัน ระบบจึงจะ Up Date การชำระเงินได้
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
Portfolio สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : 1. ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด ยูโด คาราเต้-โด บริดจ์ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เอแม็ต เปตอง ยิงปืน วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น softball ฟุตซอล ฟุตบอล e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย) 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3. คุณสมบัติในข้อ 1 และข้อ 2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สแกนเป็นไฟล์ PDF รวมข้อมูลใน Port ทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ *หมายเหตุ ส่งเป็นไฟล์ ทาง Online ไม่ต้องส่งเป็นเอกสาร Portfolio ตัวจริง ให้นำมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามีชื่อมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ )


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(คณะพยาบาลศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.  ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้ 

โทษหรือเป็นโรคหรือมีสุขภาวะซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการกีฬาและการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

1.3 ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

 1. คุณสมบัติด้านกีฬา

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา กรีฑา  ว่ายน้ำ  เทควันโด   ยูโด   คาราเต้-โด   บริดจ์  หมากกระดาน

ครอสเวิร์ด   เอแม็ต    เปตอง   ยิงปืน   วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเล่น   softball ฟุตซอล  ฟุตบอล  e-Sports (อ้างอิงชนิดกีฬา จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือ                
      รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียน

      นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ

      กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         

2.3 คุณสมบัติในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในช่วงตั้งแต่หลัง วันที่

     1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
 2. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์

 

คุณสมบัติอื่นๆ

ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ / ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชีพพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

 1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
  1. สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงเข้าได้ข้างหนึ่ง
  2. ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
  3. สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไข อย่างดีที่สุดแล้ว
  4. ไม่สามารถเห็นภาพเป็นสามมิติ
 2. หูหนวกหูตึง (Threshold ของการได้ยิน สูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (Sensorineural Haring loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
 3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรงจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการประกอบอาชีพ
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน สถานประกอบการอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง