คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการพิเศษ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
700


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า (แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า) และต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่)
  3. มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง)
  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา(korcha@kku.ac.th) (092-2799062)   โทร :   Email : ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา(korcha@kku.ac.th) (092-2799062)   โทร :   Email :


หมายเหตุ
2. การส่งเอกสารสมัครสอบตามเกณฑ์การคัดเลือก ข้อ 1. (โปรดดูรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน) กำหนดส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และส่งเอกสารสมัครสอบและหลักฐานต่างๆ มาที่ "หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002"
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ได้จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1784/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ มข.1784-60 การคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฯ ปี 2561
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
(คณะเภสัชศาสตร์)
20

         เกณฑ์การคัดเลือก  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 1 - ข้อ 5 จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้

   1. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหนังสือแนะนำตัว (Recommendation)

       1.1   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

            (แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ การได้รับรางวัลที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ และหนังสือรับรองคุณสมบัติตาม คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 2)

      1.2   หนังสือแนะนำตัว (Recommendation) จากครูประจำชั้น หรือ ครูแนะแนว หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร  

   2. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนี้ เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรในอุตสาหกรรมยาทั้งในด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพของยา เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เภสัชกรในธุรกิจยา เช่น บริษัทจำหน่ายยาต่างๆ อื่นๆ เช่น เภสัชกรประจำสำนักงานอาหารและยา เภสัชกรประจำสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ในส่วนการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ