คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
2. การส่งเอกสารสมัครสอบตามเกณฑ์การคัดเลือก ข้อ 1. (โปรดดูรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน) กำหนดส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และส่งเอกสารสมัครสอบและหลักฐานต่างๆ มาที่ "หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002"
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ได้จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1784/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ มข.1784-60 การคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฯ ปี 2561

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ