คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.6 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
1.7 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. การรายงานตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการพสวท. จะต้องต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และรายงานตัวทำสัญญารับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยต้องมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายมาร่วมลงนามในวันทำสัญญา โดยไม่ต้องนำพยานมา
3. ทุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี จะมีสิทธิ์ศึกษาไปจนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอก ตามข้อกำหนดของทุน โดยระหว่างการศึกษาภายในประเทศ จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ได้แก่ ค่าหน่วยกิตลงทะเบียน ค่าหนังสืออ่านประกอบ และค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(2) ค่าใช่จ่ายส่วนตัวระดับปริญญาตรี ปีละ 87,600 บาท ระดับปริญญาโท ปีละ 104,400 บาท และระดับปริญญาเอก ปีละ 144,000บาท นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนให้ไปทำวิจัยระยะสั้น หรือนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย สำหรับนักศึกษาที่จะได้รับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ในโครงการ พสวท.ทั้งหมดทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งและจะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ กพ. กำหนดต่อไปเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับ พสวท.-ฉบับที่1933

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ