คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์