คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ