คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการช้างเผือกสาขาวิชาสถาปัตย์ฯ
โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านออกแบบสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม