คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา