คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา