คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า