รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS
รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1145/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562)

สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น
ให้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562

  • รายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์