รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ในการรับรอบที่ 2 (2/1) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1021/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562)

  • รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์