รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1084/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562)

สำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ให้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ทางเว็บ mytcas.com
และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ม.ขอนแก่น ผ่านเว็บ reg.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562