รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก
9 วิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
09 ภาษาไทย
19 สังคมศึกษา
29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิตศาสตร์ 1
49 ฟิสิกส์
59 เคมี
69 ชีววิทยา
89 คณิตศาสตร์ 2
99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GAT / PAT (จัดสอบโดย สทศ.)
รหัสวิชา ชื่อวิชา/ความถนัด
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
วิชาเฉพาะ (จัดสอบโดยคณะ/สาขา ม.ขอนแก่น)
รหัสวิชา ชื่อวิชาเฉพาะ
10 วาดเส้น
11 องค์ประกอบศิลป์
12 วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
13 ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์
14 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย
15 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก
16 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง
17 ทฤษฎีและปฏิบัตินาฏศิลป์
18 ทฤษฎีและปฏิบัติทางศิลปะการละคร
20 ความรู้ความถนัดทางศิลป์
21 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
22 ศิลปะพื้นฐานสำหรับเวชนิทัศน์
23 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาสำหรับเวชนิทัศน์
หมายเหตุ
• รหัส และ ชื่อ ตามที่แสดงข้างต้นนี้ ใช้เป็นวิชาสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครจะต้องสอบรายวิชาสามัญ 9 วิชา โดยสทศ.จัดสอบ (รหัสวิชา 09 – 99) และวิชาเฉพาะ/ความถนัด (ในบางคณะ/สาขาวิชา) รหัส 85 , 71 - 83 และสมัครสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด จัดสอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสอบ (รหัสวิชา 10 - 18) คณะศึกษาศาสตร์ (รหัสวิชา 20 – 21) และคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (รหัส วิชา 22 – 23) ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกตามตารางแสดงจำนวนรับฯ ประจำปีการศึกษา 2562