รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

คำแนะนำการเข้าสมัครศึกษา
ทปอ. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร (โปรดตรวจสอบข้อมูลทาง Website http://tcas61.cupt.net/)
ขั้นตอนการสมัคร