รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

คำแนะนำการเข้าสมัครศึกษา
ทปอ. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร (โปรดตรวจสอบข้อมูลทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62)
ขั้นตอนการสมัคร