รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

วิชาที่ใช้คัดเลือก
9 วิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
09 ภาษาไทย
19 สังคมศึกษา
29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิตศาสตร์ 1
49 ฟิสิกส์
59 เคมี
69 ชีววิทยา
89 คณิตศาสตร์ 2
99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GAT / PAT (จัดสอบโดย สทศ.)
รหัสวิชา ชื่อวิชา/ความถนัด
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี