ประกาศรายชื่อผู้ยินยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 3/1 มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)