คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ:
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ เปิดรับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น