ข้อมูลอาจมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ประกาศ คณะ/สาขา Link รับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ https://cs.kku.ac.th/index.php/enc/1571-regis-cs
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะพยาบาลศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะศิลปกรรมศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะเกษตรศาสตร์ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค) https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะทันตแพทยศาสตร์ https://dentist.kku.ac.th/home
คณะเภสัชศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข กับกรมส่งเสริมสหกรณ์) https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) https://ams.kku.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) https://ams.kku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (การรับบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ) https://www.en.kku.ac.th/web/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (การรับ 'ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี' สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ) https://www.en.kku.ac.th/web/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (International Program) https://www.en.kku.ac.th/web/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร https://www.en.kku.ac.th/web/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษา) https://admissions.kku.ac.th/app/Student
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ https://admissions.kku.ac.th/app/Student
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย) https://admissions.kku.ac.th/app/Student