มหาวิทยาลัย รหัส คณะ / สาขา คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด
รหัส คณะ / สาขา คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด
001 แพทยศาสตร์ 65.0931 72.2495
002 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 52.301 60.52
003 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 48.493 54.675
004 พยาบาลศาสตร์ 43.899 55.486
005 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 40.801 49.679
006 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40.515 48.972
008 ทันตแพทยศาสตร์ 61.7076 76.3616
009 เภสัชศาสตร์ 56.316 61.686
010 สัตวแพทยศาสตร์ 54.019 58.669
011 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 29.638 45.279
012 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 30.678 39.606
013 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 29.468 40.712
014 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 29.915 40.532
015 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 38.456 50.175
016 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 37.692 51.35
017 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 39.602 47.706
018 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 35.401 43.406
019 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 34.691 50.388
020 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 33.488 41.924
021 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30.236 50.291
022 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 37.59 53.889
023 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 37.427 56.122
024 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 36.274 48.344
025 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30.334 36.754
026 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 25.547 36.023
027 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 31.24 45.949
028 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 33.252 47.921
029 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 35.791 43.631
030 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 40.538 57.948
031 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 40.142 49.853
032 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 34.748 45.411
033 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 38.963 65.761
034 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 32.727 40.233
035 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38.702 58.673
036 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30.25 40.358
037 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 38.322 63.85
038 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42.214 61.058
039 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 37.335 47.76
040 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 45 65.241
041 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป 56.075 66.157
042 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี 59.027 66.304
043 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา 60.524 67.823
044 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ 56.213 63.425
045 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 59.023 73.683
046 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 55.939 67.808
047 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) 42.496 51.821
048 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) 47.629 74.224
049 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 42.5 50.479
050 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 45.525 53.934
051 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 47.304 67.183
052 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 32.016 52.313
053 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 46.601 69.893
054 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 46.156 60.029
055 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 45.154 64.346
056 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 45.946 48.682
057 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบภาษาจีน 45.446 62.238
058 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 65.602 79.438
059 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย 49.876 62.349
060 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 50.267 54.737
061 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 56 76.391
062 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน 50.087 74.964
063 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60.079 72.417
064 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 49.022 76.041
065 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 40.471 54.171
066 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน 56.473 74.588
067 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)
068 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) 44.512 64.271
069 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 44.583 63.721
070 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 43.03 52.591
071 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 42.791 55.338
072 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต 41.093 59.707
073 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 43.004 54.15
074 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 40.021 50.521
075 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 34.757 53.776
076 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 42 55.019
077 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 23.526 46.902
078 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 42.186 64.341
079 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 30.86 52.368
080 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย 36.96 48.928
081 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง 40.93 51.885
082 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ 41.557 51.894
083 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) 41.503 45.958
084 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) 41.713 44.971
085 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) 41.52 54.386
086 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) 39.781 45.48
087 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) 41.06 46.576
088 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) 39.297 47.743
089 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) 35.065 47.105
090 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 31.758 60.279
091 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 25.299 65.591
092 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 31.734 51.625
093 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 25.922 49.607
094 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 36.463 60.741
095 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 35.101 53.449
096 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 33.173 53.691
097 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 32.006 52.7
098 เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)
099 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 25.51 42.839
100 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) 33.164 43.51
101 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 33.143 39.29
102 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 24.33 46.95
103 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 24.932 47.027
104 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 31.143 46.053
105 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22.106 39.062
106 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 21.629 36.81
107 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20.861 38.579
108 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 25.327 36.289
109 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 22.912 35.751
110 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 24.735 40.376
111 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 21.734 41.146
112 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 28.685 41.438
113 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 23.726 41.412
114 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 25.414 40.611
115 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 23.212 46.158
116 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 42.861 63.869

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial