assignment_turned_in

การทำรายการตรวจสอบข้อมูลรหัสผ่าน / Password recovery

เฉพาะนักเรียนที่เคยสมัครหรือเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำรายการได้

ระบุวันเกิดในรูปแบบ YYYY-MM-DD โดยเป็นปี คศ.