คุณสมบัติเฉพาะ รอบที่ 3 Admission1 ปีการศึกษา 2563