คุณสมบัติเฉพาะ รอบที่ 4 Admission2 ปีการศึกษา 2563