เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2560
เข้าสู่ระบบสมัคร
(รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ติดต่อสอบถาม: งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0-4320-2660 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42187,44759 , E-mail: admissions@kku.ac.th
KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial