person
lock

- กรณีเคยสมัครด้วยตัวเองรอบ Portfolio และโรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งานเป็น "รหัสประชาชน" และรหัสผ่านเป็น "รหัสที่ตั้งเองตอนสมัคร"

- สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทางโรงเรียนส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานเป็น "รหัสนักเรียน" และรหัสผ่านเป็น "รหัสประชาชน"

- หากนักเรียนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน

© 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น