ภาษาไทย | English

person
lock
- สำหรับนักเรียนที่สมัครใหม่ ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งานเป็น "รหัสประชาชน" หรือ "เลขหนังสือเดินทาง" และรหัสผ่านเป็น "รหัสที่ตั้งเอง" ในการเข้าสู่ระบบ

- กรณีที่นักเรียนเคยเข้าใช้งานระบบแล้วให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม
© 2018 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น