การสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

  • -

การสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION2,TCAS63

📍 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

⭐️ (คิดคะแนน GPAX 20% , O-NET 30% และ GATPAT 50%)

👉 ศึกษาคณะสาขาที่เปิดรับ ของ มข และเกณฑ์เงื่อนไข ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/faculty-admission2

👉 ดูคุณสมบัติเฉพาะ (บางคณะ/สาขา) ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/admission2-63-property