การสมัครเลือกคณะ/สาขา (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

  • -

การสมัครเลือกคณะ/สาขา (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

เปิดรับสมัครเลือกคณะ / สาขา
รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app


(ชำระค่าสมัคร ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564)


ตรวจสอบคณะสาขาที่เปิดรับ ค่าน้ำหนักวิชาและเงื่อนไขการรับ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/program-quota64

ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/quota-property-64

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Quota KKU 64 วิธีคำนวณคะแนน โควตา มข. คะแนนรวมทุกวิชา คิดตามค่าน้ำหนัก เต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ของแต่ละวิชา X ค่าน้ำหนักที่กำหนด 100 ตัวอย่าง นาย A ต้องการสมัครคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิซาแพทยศาสตร์ ค่าน้ำหนักที่ทำหนด 15 คะแนนของนาย A วิชาภาษาไทย 70 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 65 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 60 คะแนน 25 40 100 55 นาย A มีคะแนนรวม 55คะแพนไนการสมัครคณะแพทยศาสตร์ การับุคลเข้าดึกษาหทวทยาลัยอแก่น"