การรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการสมัครเลือกสาขา

กรณีที่ได้สมัครแล้วให้ คลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือ ใบแจ้งชำระเงิน
มีปัญหาในการสมัครหรือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินแจ้งได้ที่ admissions@kku.ac.th

สมัครได้ระหว่างวันที่ 2 ถึง 23 พฤษภาคม 2560

1. ศึกษาระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจอย่างละเอียด

คลิกที่นี่ เพื่อดูระเบียบการรับสมัครฯ2. เลือกสาขาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2 อันดับ ค่าสมัคร 200 บาท


3. ผู้สมัครจะต้องกำหนดรหัสส่วนตัวของตนเอง ด้วยตัวเลข 8 หลัก เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัคร พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใบสมัคร


4. การสมัครสาขาต่างๆ ต้องมีคะแนนให้ครบทุกวิชาที่กำหนด ถ้าขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาความสามารถด้านวิชาการ และไม่คืนเงินค่าสมัครให้


5. โปรแกรมรับสมัครจะไม่ได้ตรวจสอบว่าผู้สมัครได้สอบวิชาที่กำหนดครบถ้วนหรือไม่


6. เลือกสาขาที่ต้องการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก ถ้าต้องการแก้ไข ต้องไปชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ซึ่งจะใช้เวลา 1 วันทำการที่ธนาคารจะส่งยอดการชำระเงินให้ มข. จึงจะสามารถตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินได้


7. รายละเอียดอื่นติดต่อสอบถามได้ที่สานักงานการกีฬา สานักงานอธิการบดี (ชั้น 1 อาคารพลศึกษา ด้านสระว่ายน้าชนเห็นชอบ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2778 ในวันและเวลาราชการ