Author Archives: kritssa

  • -

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์คือใบรับรองแพทย์ มาที่อีเมล wnitaya@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 18.00 น.

ดูประกาศรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/14XvmxrU7HYBrbOFUCpQpQZpnu4NrxL2F/view?usp=sharing


  • 0

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกผู้สอบได้สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) คณะเภสัชศาสตร์

Category:TCAS63

โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ สำหรับการทำสัญญานักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://pharm.kku.ac.th

ดูประกาศรายชื่อที่ : https://drive.google.com/file/d/14XXINXFtOQnGsQCv-4veW5BERrflh8HS/view?usp=sharing


  • 0

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 4 Admission 2 ปี 2563)

Category:ADMISSION2,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 Admissions 2 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-inter-63-4

สามารถอัพโหลดได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563


  • 0

ประกาศเรื่องการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์

Category:TCAS63

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวในสาขารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ให้ทำการอัพโหลดข้อมูลเอกสารในระบบ โดยสามารถอัพโหลดได้ในช่วงวันที่ 4-7 พ.ค.63 

ระบบอัพโหลดเอกสาร https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

โดยมีรายการเอกสารดังนี้

1.ใบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มเข้ารับการสัมภาษณ์ มข.22) มีให้ download
2.ผลการตรวจร่างกาย (ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของ ม.ขอนแก่น มีให้ download) สามารถตรวจได้ทั้งใน รพ.รัฐและเอกชน
3. Portfolio (เป็น pdf file)
4. VDO clip แนะนำตัวเอง ความยาว 2-3นาที เนื้อหา เช่น แนะนำตัวเองและครอบครัว ประวัติการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ  ทำไมถึงเลือกเรียนสาขารังสีเทคนิคและรู้จักได้อย่างไร หรืออื่นๆที่ต้องการ
5. ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ, คะแนนสอบ GAT/PAT, คะแนนสอบ O-NET (สำหรับ TCAS รอบ 3) ปีล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติม
1. รูปถ่ายหน้าตรง  จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) และสำเนาประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล (ถ้ามี)

ดาวโหลดเอกสาร
เอกสารใบสัมภาษณ์ มข. 22
เอกสารแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย


  • -

ประกาศแจ้งสำหรับนักเรียนที่สมัครสอบประเมินสมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ในการสอบวันที่ 8 มีนาคม 2563

Category:QUOTA

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาในการทดสอบประเมินสมรรถนะ
ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่  8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.
และด้านการออกแบบ ในวันที่  8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น.

                  1.   ปากกาลูกลื่น  สีน้ำเงิน  หรือสีดำ
                  2.   ดินสอดำ
                  3.   ยางลบดินสอ
                  4.   ไม้บรรทัด
                  5.   สีไม้   
                  6.   อุปกรณ์ในการวาดภาพ 
                  7.   อื่น ๆ  (อุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็น)


  • -

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA

Download หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา รายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวันที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 332/2563) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละลิทธิ์การเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกายในครั้งนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินทุกคนนำหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองมาแสดงต่อคณะกรรมการรายงานตัวสอบถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกายได้


  • -

  • -

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1HPDwnSH5CMrgU0VCIHPV31T8nAxyfKZd/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือแสดงความยินยอในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย-รหัส-03-17