Category Archives: ADMISSION1

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1

Category:ADMISSION1,TCAS63

📣 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

👉 ดูรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่


⭐️ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1 ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้
📍 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
👉 1. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่องทางชำระเงินในใบแจ้งยอดชำระเงิน
👉 2. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload
👉 3. อัพโหลดรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload/ (เฉพาะอัพโหลดรูปทำบัตร ส่งได้ถึง 31 กรกฎาคม 63)

⭐️ ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพัก
ส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง
เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฏาคม 2563

สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841 หรือ 0-4300-9700ต่อ 42799

⭐️ เงื่อนไข
• ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 3
(Admission1) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หาก
ต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ จะต้องทำการสละสิทธิ์ภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน
เวปไซต์https://admissions.kku.ac.th หรือ https//www.student.mytcas.com)


get_template_part('post'); ?>
  • -

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION1,TCAS63

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย นำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน และนำแบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ยื่นคณะตามกำหนดการ

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายทั่วไป (สำหรับทุกคณะ)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีการผลิต)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์)


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์​ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION1,TCAS63

เว็บไซต์ส่งเอกสาร สำหรับรอบที่ 3 Admission 1 : https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app (ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563)

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 3 Admission 1 ปี 2563)

Category:ADMISSION1,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-2563-3

สามารถอัพโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>