Category Archives: TCAS63

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอน์เซอร์วิส ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ https://drive.google.com/file/d/15xpwJaqIzZSY5uTbBQfvbM6df3r_iRJ_/view?usp=sharing

ประกาศ-มข1384-63_เรียกสำรองนานาชาติ-ลำดับที่1-2_รอบ5-63


get_template_part('post'); ?>
  • -

กิจกรรม : Digital for New Students

Category:TCAS63

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และครอบครัว ที่นักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2563 ได้ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 หรือ COVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรม : Digital for New Students
(วันที่ 22 หรือ 23 กรกฎาคม 2563)

เป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ แบบต้องลงมือปฎิบัติจริง โดยมีการฝึกใช้งานระบบไอทีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ใช้สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้และเตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่ง ดังนี้

– วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 : https://kku.world/digitalstudent1
– วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 : https://kku.world/digitalstudent2

นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให้ (@kkumail.com) ในการลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอีเมลของมหาวิทยาลัย ให้เข้าสมัครได้ที่
https://accounts.kkumail.com/signup
ข้อมูลกิจกรรม 2 – https://kku.world/digitalstudent

จึงขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองลำดับที่ 2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 งานทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ-มข.1330-63-เรียกสำรองอันดับ2-โครงการพิเศษ-รอบ5-63


get_template_part('post'); ?>
  • -

การรับสมัครเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ปี 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

เปิดรับสมัคร 4 คณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ

an_630710_1282-คณะบริหารธุรกิจ

2. คณะศิลปศาสตร์

an_630710_1284-คณะศิลปศาสตร์

3. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

an_630710_1285-คณะสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

an_630710_1283-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ดูประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศ-รอบที่-5.2-คณะวิทย์-ภาคคอม-ลงนามแล้ว


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์คือใบรับรองแพทย์ มาที่อีเมล wnitaya@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 18.00 น.

ดูประกาศรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/14XvmxrU7HYBrbOFUCpQpQZpnu4NrxL2F/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกผู้สอบได้สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) คณะเภสัชศาสตร์

Category:TCAS63

โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ สำหรับการทำสัญญานักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://pharm.kku.ac.th

ดูประกาศรายชื่อที่ : https://drive.google.com/file/d/14XXINXFtOQnGsQCv-4veW5BERrflh8HS/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>