Category Archives: TCAS63

  • 0

get_template_part('post'); ?>
  • 0

get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย-รหัส-03-17

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1HPDwnSH5CMrgU0VCIHPV31T8nAxyfKZd/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือแสดงความยินยอในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63,แพทยศาสตร์

สามารถ download ประกาศฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/files/MDKKU_TCAS63.pdf

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ Email : meded@kku.ac.th , โทร: 043-363407 , 043-363429


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/KKUPortfoliopassed63

การรายงานตัวเข้าศึกษา

ในวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio รายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในใบแจ้งการชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไข

ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 1 Portfolio แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่นๆ ได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษา จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) สามารถจองได้ทางเว็บไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2563 สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้นๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202841 หรือ 043-009700 ต่อ 42799


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองใน ม.ขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. (รอบ Portfolio ปี 2563)

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/314xpim

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com/


get_template_part('post'); ?>

เรื่องล่าสุด