Category Archives: TCAS63

  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอน์เซอร์วิส ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ https://drive.google.com/file/d/15xpwJaqIzZSY5uTbBQfvbM6df3r_iRJ_/view?usp=sharing

ประกาศ-มข1384-63_เรียกสำรองนานาชาติ-ลำดับที่1-2_รอบ5-63


get_template_part('post'); ?>
  • -

กิจกรรม : Digital for New Students

Category:TCAS63

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และครอบครัว ที่นักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2563 ได้ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 หรือ COVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรม : Digital for New Students
(วันที่ 22 หรือ 23 กรกฎาคม 2563)

เป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ แบบต้องลงมือปฎิบัติจริง โดยมีการฝึกใช้งานระบบไอทีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ใช้สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้และเตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่ง ดังนี้

– วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 : https://kku.world/digitalstudent1
– วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 : https://kku.world/digitalstudent2

นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให้ (@kkumail.com) ในการลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอีเมลของมหาวิทยาลัย ให้เข้าสมัครได้ที่
https://accounts.kkumail.com/signup
ข้อมูลกิจกรรม 2 – https://kku.world/digitalstudent

จึงขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองลำดับที่ 2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 งานทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ-มข.1330-63-เรียกสำรองอันดับ2-โครงการพิเศษ-รอบ5-63


get_template_part('post'); ?>
  • -

การรับสมัครเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ปี 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

เปิดรับสมัคร 4 คณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ

an_630710_1282-คณะบริหารธุรกิจ

2. คณะศิลปศาสตร์

an_630710_1284-คณะศิลปศาสตร์

3. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

an_630710_1285-คณะสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

an_630710_1283-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ดูประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศ-รอบที่-5.2-คณะวิทย์-ภาคคอม-ลงนามแล้ว


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์คือใบรับรองแพทย์ มาที่อีเมล wnitaya@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 18.00 น.

ดูประกาศรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/14XvmxrU7HYBrbOFUCpQpQZpnu4NrxL2F/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกผู้สอบได้สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) คณะเภสัชศาสตร์

Category:TCAS63

โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ สำหรับการทำสัญญานักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://pharm.kku.ac.th

ดูประกาศรายชื่อที่ : https://drive.google.com/file/d/14XXINXFtOQnGsQCv-4veW5BERrflh8HS/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง https://drive.google.com/…/13wIdMJ6k0oQTg9ODm3s5CIJxK…/view…

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง https://drive.google.com/…/16ajP2V2_Uaf4ZmhqbQGp2cfxi…/view…

👉 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

👉 การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่​ ของรอบที่​ 5​ ส่งเอกสารในวันที่​ 29-30​ มิถุนายน​ 2563​ ทาง​ http://reg2.kku.ac.th/student-upload/

👉 สำหรับหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ให้รายงานตัวเป็นวันที่ 8-10 ก.ค 63 ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th

👉 นิติศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย (Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf) นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 5 Direct admission ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค / คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น / คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาเขตหนองคาย ให้ส่งเอกสารผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

Download แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย รอบที่ 5

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)


get_template_part('post'); ?>